Toshiba touts hi-def laptop trio

One for gaming, two for movies

Toshiba Qosmio G50 Gallery

Qosmio_G50_1
Qosmio_G50_4
Qosmio_G50_3Biting the hand that feeds IT © 1998–2018