Related topics

Aussie vendor pledges to ship 'first' Chrome laptop this week

To Pommies, too

More Kogan Agora Pictures

Kogan Agora Chrome OS netbook
Kogan Agora Chrome OS netbook

Sponsored: RAID: End of an era?